บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

Global Engineering part Co.,Ltd


บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท

17 สุขาภิบาล5 ซอย 32 แยก 4 (จัดสรร2) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
Email : sales@global2553.com
Office 02-519-7095 to 7 Fax 02-519-7098